Author - thitimaporn tikul

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดสุรินทร์)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ปรัชญา วิชาการดี     ฝีมือเยี่ยม     เปี่ยมคุณธรรม    นำพัฒนา วิสัยทัศน์ สถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ The college of the quality Vocational Education workforce production And development for the society. พันธกิจ มุ่งมั่นผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ที่มีคุณธรรมและคุณภาพ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นเลิศด้านวิชาชีพ  ช่างอุตสาหกรรม (more…)

Read more...

เขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี    จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดอำนาจเจริญ  จังหวัดยโสธร

Read more...