ฝ่ายข้อมูลกลาง

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดอำนาจเจริญ)

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดอำนาจเจริญ) วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ปรัชญา (Philosophy) ทักษะดี กีฬาเด่น เน้นจริยธรรม นำสู่อาชีพ วิสัยทัศน์ (Vision) วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จัดการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี สอกคล้องกับตลาดแรงงาน ได้มาตรฐานสู่สากล พันธกิจ (Mission) 1. จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน 2. พัฒนาความรู้และประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี 3. พัฒนาการสื่อสารด้านภาษา 4. สร้างมาตรฐานสถานศึกษาสู่สากล (more…)

Read more...

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดศรีสะเกษ)

ภาครัฐ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา วิสัยทัศน์ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปรัชญาการจัดการศึกษา 1. เกียรติภูมิ 2. คุณภาพ 3. คุณธรรม (more…)

Read more...

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดยโสธร)

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ประวัติวิทยาลัยเทคนิคยโสธร              วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 บนเนื้อที่ 175 ไร่ 3 งาน 149 ตารางวา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคนิคยโสธร” ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 41 ล้านบาท โดยมีนายเสริญ หรุ่นรักวิทย์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเทคนิคยโสธร เป็นคนแรก (more…)

Read more...

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดอุบลราชธานี)

จังหวัดอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา   บ้านโนนสูง ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170   โทรศัพท์ 045-210500   www.kricec.ac.th   @khemmarat.technical.college (more…)

Read more...