เขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดอุบลราชธานี

Share this post