ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดสุรินทร์)

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดสุรินทร์)

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ปรัชญา
วิชาการดี     ฝีมือเยี่ยม     เปี่ยมคุณธรรม    นำพัฒนา

วิสัยทัศน์
สถานศึกษาที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

The college of the quality Vocational Education workforce production
And development for the society.

พันธกิจ
มุ่งมั่นผลิตช่างฝีมือ ช่างเทคนิค ที่มีคุณธรรมและคุณภาพ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษ
ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
เป็นเลิศด้านวิชาชีพ  ช่างอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์

 1. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 2. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
 4. ด้านการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Highlights info row image  เลขที่ 346 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

Highlights info row image  โทรศัพท์  044-511190

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png  Surintech10@gmail.com

Highlights info row image  http://www.web.surintech.ac.th/

  https://www.facebook.com/Surintech/

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ปรัชญา
หมั่นเรียน มุ่งดี มีมรรยาท สามารถในวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

“สร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่สากล ผลิตกำลังคนให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะอาชีพที่ได้
มาตรฐาน บริหารสถานศึกษาด้วยหลักคุณธรรม บริหารสถานศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ และสมรรถนะอาชีพที่ได้มาตรฐานระดับสากล
 2. บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและขยายการศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศ
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
 5. ส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

Highlights info row image  เลขที่ 426 ถ.เทศบาล1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

Highlights info row image  โทรศัพท์ 044-511191  โทรสาร 044-51269

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png  surinvc_32000@hotmail.com

Highlights info row image  http://www.srvc.ac.th/

  @วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ 

Highlights info row image  เลขที่ 778 หมู่ 20 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 044- 514 414

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png   surinpolytechnic@gmail.com

Highlights info row image   http://www.srpoly.ac.th/

   https://www.facebook.com/surinpoly/

วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ปรัชญา(Philosophy)
วิชาการดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)
พัฒนาและผลิตกำลังคนให้มีความรู้ มีมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม บริการชุมชน สิ่งเสริมภูมิปัญญาบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

เอกลักษณ์ (Traits)
พอเพียง เรียนรู้คู่การปฏิบัติ

อัตลักษณ์ (Identity)
บริการวิชาชีพสู่สังคม

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาทุกระบบ ให้มีมาตรฐาน
 2. จัดการศึกษาโดยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษาให้เข้มแข็ง
 3. ฝึกอบรมและบริการชุมชนตามเป้าหมายของการจัดการอาชีวศึกษา
 4. วิจัยและพัฒนาด้านอาชีพสู่ชุมชน

Highlights info row image  เลขที่ 49 ม. 7 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 044-571078

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png  surinvc_32000@hotmail.com

Highlights info row image http://www.sangkhaicec.ac.th/

  https://www.facebook.com/sangkhaicec/

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

Highlights info row image  เลขที่ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

Highlights info row image  โทรศัพท์  044-560120

Highlights info row image  http://www.spicc.ac.th

  @Sikhoraphum.industrial.and.community.college/

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ปรัชญา
นวัตกรรมล้ำหน้า พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำวิชาการ

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการด้านอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของนักเรียน ชุมชน สังคม สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
 2. ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน สังคม อย่างทั่วถึง และเสมอภาค
 3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ระดับ 3D
 5. การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาธิบาล

เอกลักษณ์
นวตกรรมเด่น เน้นวิชาชีพ บริการสังคม

อัตลักษณ์
วิชาการดี มีคุณธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ

Highlights info row image  เลขที่ 221 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

Highlights info row image  โทรศัพท์  :  044- 146085 โทรสาร 044-146082

Highlights info row image  www.prasat.ac.th/

  https://www.facebook.com/prasat.college/

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ปรัชญา
ความรู้ดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนา

อัตลักษณ์
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ใช้เทคโนโลยีในวิถีชีวิต

เอกลักษณ์
บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

วิสัยทัศน์
สถานศึกษามาตรฐานสากล ผลิตกำลังคนสู่โลกอาชีพ

พันธกิจ
1. วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม

Highlights info row image  เลขที่  149 หมู่ 15 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 044-598976 โทรสาร 044-598976

Highlights info row image  http://www.rbtech.ac.th/

   https://th-th.facebook.com/ratanaburitech/

Share this post