ข้อมูลพื้นฐานศูนย์ประสานงานฯ

เขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี    จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดอำนาจเจริญ  จังหวัดยโสธร

Read more...

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ จังหวัดอุบลราชธานี

Read more...