ฝ่ายส่งเสริมการระดมทรัพยากรเเละความร่วมมือ

ข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร

โครงการ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) โครงการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ โครงการงานวันไหว้ครู ประจำปี 2561 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและก้าวหน้าในวิชาชีพ โครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมานสนับสนุน โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาสามัญ โครงการศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย(รดน้ำขอพรผู้อาวุโสประจำปี 2561)  

Read more...