ข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร

ข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร

โครงการ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)

โครงการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ

โครงการงานวันไหว้ครู ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและก้าวหน้าในวิชาชีพ

โครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมานสนับสนุน

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาสามัญ

โครงการศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร

โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทย(รดน้ำขอพรผู้อาวุโสประจำปี 2561)

 

Share this post