โครงสร้างการบริหารงานศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ จังหวัดอุบลราชธานี

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์ จังหวัดอุบลราชธานี

Share this post