ข้อมูลหลักสูตรเปิดสอน (จังหวัดอุบลราชธานี)

ข้อมูลหลักสูตรเปิดสอน (จังหวัดอุบลราชธานี)

 

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ     

หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน

 • ระดับ ปวช.
  • ช่างยนต์
  • ช่างกลโรงงาน
  • ช่างเชื่อมโลหะ
  • ช่างไฟฟ้า
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ช่างก่อสร้าง
  • การบัญชี
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การโรงแรม
  • การตลาด
 • ระดับ ปวส.
  • ช่างยนต์
  • ช่างกลโรงงาน
  • ช่างเชื่อมโลหะ
  • ช่างไฟฟ้า
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ช่างก่อสร้าง
  • การบัญชี
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • การโรงแรมการตลาด

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล    

หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน

 • ระดับ ปวช.
  • ช่างยนต์
  • ช่างยนต์ (ทวิภาคี)
  • ช่างโยธา (ทวิภาคี)
  • ช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ช่างกลโรงงาน (ทวิภาคี)
  • การบัญชี
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • เทคนิคคอมพิวเตอร์ (ทวิภาคี)
 • ระดับ ปวส.
  • เทคนิคยานยนต์ (ม.6)
  • เทคนิคการผลิต (ม.6)
  • ไฟฟ้ากำลัง (ม.6)
  • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ม.6)
  • แมคคาทรอนิกส์
  • การบัญชี (ม.6)
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6)

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ     

หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน

 • ระดับ ปวช.
  • แผนกช่างอุตสาหกรรม
   • ช่างยนต์
   • ไฟฟ้ากำลัง
   • อิเล็กทรอนิกส์
   • โลหะการ
   • ช่างกลโรงงาน
  • แผนกพาณิชยการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การตลาด
   • การบัญชี
  • ระดับ ปวส.
   • แผนกช่างอุตสาหกรรม
    • ช่างยนต์
    • ไฟฟ้ากำลัง
    • อิเล็กทรอนิกส์
    • โลหะการ
    • ช่างกลโรงงาน
   • แผนกพาณิชยการ
    • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    • การตลาด
    • การบัญชี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี      

หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน

 • ระดับ ปวช.
  • สาขาวิชาการบัญชี (ปกติ)
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • ระดับ ปวส.
  • สาขาวิชาการบัญชี (ปกติ)
  • สาขาวิชาการบัญชี (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาการบัญชี (ออนไลน์+เทียบโอนประสบการณ์)
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ+ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ (ปกติ+ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สาขางานเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงกุ้ง (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาช่างกลเกษตร (ทวิภาคี)
  • สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ปกติ+ทวิภาคี)
 • ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตร 2 ปี
  • สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ทวิภาคี)

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม     

หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน

 • ระดับ ปวช.
  • สาขาวิชาช่างยนต์
  • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  • สาขาวิชาช่างเชื่องโลหะ
  • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการขาย
 • ระดับ ปวส.
  • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
  • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
  • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาโยธา
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการตลาด

* หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) รับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

 • ปริญญาตรี
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน

 • ระดับ ปวช.
  • แผนกช่างอุตสาหกรรม
   • ช่างยนต์/ยานยนต์
   • ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล
   • ช่างเชื่อมโลหะ/ผลิตภัณฑ์
   • ช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้ากำลัง
   • ช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์
   • โทรคมนาคม/โทรคมนาคม
   • ช่างก่อสร้าง/ก่อสร้าง
   • สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรม
   • โยธา
   • เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคนิคคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • แผนกพาณิชยการ
   • การบัญชี
  • ระดับ ปวส.
   • แผนกช่างอุตสาหกรรม
    • เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์
    • เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล
    • เทคนิคโลหะ/ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
    • ไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้ากำลัง
    • อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
    • เทคโนโลยีโทรคมนาคม/เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
    • เทคนิคสถาปัตยกรรม/เทคนิคสถาปัตยกรรม
    • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ฮาร์แวร์
    • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
    • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    • ช่างอากาศยาน
   • แผนกพาณิชยการ
    • การบัญชี

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร    

หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน

 • ระดับ ปวช.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
   • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องมือกล
   • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานโครงสร้าง
   • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ระดับ ปวส.
   • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
    • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
    • สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง
    • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
   • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
    • สาขาวิชาการบัญชี
    • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี     

หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน

 • ระดับ ปวช.
  • ประเภทวิชาพาณิชกรรม/บริหารธุรกิจ
   • สาขางานบัญชี
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขางานยานยนต์
   • สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
   • สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี)
   • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส.
  • ประเภทวิชาพาณิชกรรม/บริหารธุรกิจ
   • สาขางานบัญชี (สายตรง)
   • สาขางานบัญชี (ม.6)
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขางานเทคนิคยานยนต์ (สายตรง)
   • สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6)
   • สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)
   • สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า (สายตรง)
   • สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า (ม.6)
   • สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า (ทวิภาคี)
   • สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (สายตรง)
   • สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ม.6)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี   

หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน

 • ระดับ ปวช.
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   • สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ MEP
   • สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ สาขางานประชาสัมพันธ์
   • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขางานภาษาต่างประเทศ
   • สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
   • สาขาวิชาเลขนุการ สาขางานเลขานุการ
   • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
  • ประเภทวิชาศิลปกรรม
   • สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขางานวิจิตรศิลป์
   • สาขาวิชาการออกแบบ สาขางานการออกแบบ
   • สาขาวิชาการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ สาขางานการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานมัลติมีเดีย
  • ประเภทวิชาคหกรรม
   • สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานแฟชั่นและสิ่งทอ
   • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ
   • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
   • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ (MEP)
   • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม (ทวิภาคี)
   • สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม (MEP)
   • สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว
  • ระดับ ปวส.
   • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
    • สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
    • สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด
    • สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด (ทวิภาคี)
    • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลึกร้านสะดวกซื้อ (ทวิภาคี)
    • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการคลังสินค้า (ทวิภาคี)
    • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)
    • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขางานการจัดการสำนักงาน
   • ประเภทวิชาคหกรรม
    • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ
    • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
    • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ (Chef Academy)
    • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ (MK)
    • สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
    • สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ สาขางานเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
   • ประเภทวิชาศิลปกรรม
    • สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขางานวิจิตรศิลป์
    • สาขาวิชาการออกแบบ สาขางานการออกแบบตกแต่งภายใน
    • สาขาวิชาถ่ายภาพและมัลติมีเดีย สาขางานศิลปะการถ่ายภาพ
    • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขางานมัลติมีเดีย
   • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
    • สาขาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
    • สาขาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (MEP)
    • สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)

Share this post