ข้อมูลหลักสูตรเปิดสอน (จังหวัดศรีสะเกษ)

ข้อมูลหลักสูตรเปิดสอน (จังหวัดศรีสะเกษ)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ     

 • ระดับ ปวช.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขางานยานยนต์
   • สาขางานเครื่องมือกล
   • สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
   • สาขางานเชื่อมโลหะ
   • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขางานก่อสร้าง
   • สาขางานโยธา
   • สาขางานสถาปัตยกรรม
   • สาขางานอุตสาหกรรมยางและพอลิเมอร์
  • ประเภทวิชาพาณิชยการ
   • สาขางานการบัญชี
   • สาขางานการขาย
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ประเภทคหกรรม
   • สาขางานธุรกิจเสื้อผ้า
   • สาขางานอาหารและโภชนาการ
   • สาขางานการโรงแรม
  • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระดับ ปวส.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขางานเทคนิคยานยนต์
   • สาขางานเครื่องมือกล
   • สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
   • สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
   • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
   • สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
   • สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
   • สาขางานโยธา
   • สาขางานเทคโนโลยีและพอลิเมอร์
  • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   • สาขางานการบัญชี
   • สาขางานการตลาด
   • สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ
  • ประเภทวิชาคหกรรม
   • สาขางานอาหารและโภชนาการ
   • สาขางานการโรงแรมและการบริการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ     

 • ระดับ ปวช.
  • ประเภทวิชาเกษตรกรรม
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   • สาขางานการบัญชี
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ระดับ ปวส.
  • ประเภทวิชาเกษตรกรรม
   • สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ภาคปกติและทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศ)
   • สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ภาคปกติและทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศ)
   • สาขาวิชาสัตวรักษ์
   • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
   • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
   • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • ประเภทวิชาประมง
   • สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ     

 • ระดับ ปวช.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
   • สาขาวิชาช่างยนต์
   • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
   • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ระดับ ปวส.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
   • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
   • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
   • สาขาวิชาไฟฟ้า
   • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ     

 • ระดับ ปวช.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาช่างยนต์
   • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
   • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะการ
   • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาช่างโยธา
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   • แผนกวิชาการโรงแรม
 • ระดับ ปวส.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาช่างยนต์
   • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
   • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะการ
   • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
   • สาขาวิชาช่างยนต์ (ทวิภาคี)
   • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ทวิภาคี)
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์     

 • ระดับ ปวช.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขางานยานยนต์
   • สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
   • สาขางานเครื่องมือกล
   • สาขางานผลิตภัณฑ์
   • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขางานก่อสร้าง
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   • สาขางานการบัญชี
   • สาขางานการตลาด
  • ประเภทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   • สาขางานการโรงแรม
 • ระดับ ปวส.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขางานเทคนิคยานยนต์
   • สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง
   • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   • สาขางานเทคโนโลยีเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
   • สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
   • สาขางานเครื่องมือกล
   • สาขางานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง
   • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   • สาขางานการบัญชี
   • สาขางานการตลาด
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
   • สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ     

 • ระดับ ปวช.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขางานยานยนต์
   • สาขางานเครื่องมือกล
   • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   • สาขางานการบัญชี
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ระดับ ปวส.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
   • สาขางานเทคนิคยานยนต์
   • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   • สาขางานการบัญชี
   • สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
   • สาขางานพัฒนาเว็บเพจ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์     

 • ระดับ ปวช.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาช่างยนต์
   • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
   • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
   • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • ระดับ ปวส.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
   • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
   • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล     

 • ระดับ ปวช.
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการโรงแรม
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชาช่างยนต์
 • ระดับ ปวส.
  •  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชาช่างยนต์

วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์     

 • ระดับ ปวช.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขางานช่างยนต์
   • สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   • สาขางานการบัญชี
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   • สาขางานการโรงแรม
 • ระดับ ปวส.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขางานเทคนิคเครื่องกล
   • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขางานไฟฟ้า
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   • สาขางานการบัญชี
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Share this post