ข้อมูลหลักสูตรเปิดสอน (จังหวัดอำนาจเจริญ)

ข้อมูลหลักสูตรเปิดสอน (จังหวัดอำนาจเจริญ)

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ     

 • หลักสูตร ปวช.
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   • สาขางานการบัญชี
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   • สาขางานการโรงแรม
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขางานยานยนต์
   • สาขางานเครื่องมือกล
   • สาขางานโครงสร้าง
   • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
   • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
   • สาขางานก่อสร้าง
   • สาขางานสถาปัตยกรรม
 • หลักสูตร ปวส.
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   • สาขางานการบัญชี (กลุ่ม ปวช. , ม.6)
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (กลุ่ม ปวช. , ม.6)
   • สาขางานการจัดการโลจิสติกส์ (กลุ่ม ม.6) ระบบทวิภาคี
   • สาขางานการโรงแรม (กลุ่ม ปวช. , ม.6)
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขางานเทคนิคยานยนต์ (กลุ่ม ปวช. , ม.6)
   • สาขางานเครื่องมือกล (กลุ่ม ปวช. , ม.6) ระบบทวิภาคี
   • สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม (กลุ่ม ปวช. , ม.6) ระบบทวิภาคี
   • สาขางานไฟฟ้ากำลัง (กลุ่ม ปวช. , ม.6)
   • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่ม ปวช. , ม.6)
   • สาขางานโยธา (กลุ่ม ปวช. , ม.6)
 • หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ/อุตสาหกรรม
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)

สาขางานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปกติ)

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน     

 • หลักสูตร ปวช.
  • ช่างยนต์
  • ไฟฟ้ากำลัง
  • การบัญชี
  • อิเล็กทรอนิกส์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • หลักสูตร ปวส.
  • ช่างยนต์
  • ไฟฟ้ากำลัง
  • การบัญชี
  • อิเล็กทรอนิกส์
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Share this post