ข้อมูลหลักสูตรเปิดสอน (จังหวัดยโสธร)

ข้อมูลหลักสูตรเปิดสอน (จังหวัดยโสธร)

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร     

 • ระดับ ปวช.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาช่างยนต์
   • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
   • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
   • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
   • สาขาวิชาช่างโยธา
   • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ประเภทวิชาคหกรรม
   • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการโรงแรม
  • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระดับ ปวส.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
   • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
   • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
   • สาขาวิชาไฟฟ้า
   • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาโยธา
   • สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการโรงแรม
  • ประเภทวิชาคหกรรม
   • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  • ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร     

 • ระดับ ปวช.
  • ประเภทวิชาเกษตรกรรม
   • สาขางานพืชศาสตร์
   • สาขางานสัตวศาสตร์
   • สาขางานอุตสาหกรรมการเกษตร
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขางานช่างกลเกษตร
  • ประเภทวิชาการประมง
   • สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   • สาขางานการบัญชี
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อส.กช.(เสาร์ อาทิตย์)
  • ประเภทวิชาเกษตรกรรม
   • สาขางานพืชศาสตร์ อส.กช.(เสาร์ อาทิตย์)
   • สาขางานสัตวศาสตร์ อส.กช.(เสาร์ อาทิตย์)
 • ระดับ ปวส.
  • ประเภทวิชาเกษตรกรรม
   • สาขางานพืชศาสตร์
   • สาขางานสัตวศาสตร์ (ทวิภาคี)
   • สาขางานอุตสาหกรรมการเกษตร
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขางานยานยนต์
  • ประเภทวิชาการประมง
   • สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   • สาขางานการบัญชี
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ประเภทวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
   • สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
  • ประเภทวิชาเกษตรกรรม
   • สาขางานพืชศาสตร์ ผู้ด้อยโอกาส (เสาร์ อาทิตย์)
   • สาขางานสัตวศาสตร์ ผู้ด้อยโอกาส (เสาร์ อาทิตย์)
  • ประเภทวิชาการประมง
   • สาขางานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป ผู้ด้อยโอกาส (เสาร์ อาทิตย์)
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ด้อยโอกาส (เสาร์ อาทิตย์)
 • ระดับปริญญาตรี
  • สาขางานเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา     

 • ระดับ ปวช.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชายานยนต์
   • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
   • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
   • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)
 • ระดับ ปวส.
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
   • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
   • สาขาวิชาเทคนิคซ่อมตัวถังฯ
   • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
   • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
   • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
   • สาขาวิชาการบัญชี
   • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)

Share this post