ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดอุบลราชธานี)

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดอุบลราชธานี)

จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

Highlights info row image  บ้านโนนสูง ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

Highlights info row image  โทรศัพท์ 045-210500

Highlights info row image  www.kricec.ac.th

  @khemmarat.technical.college

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

           ประวัติวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลเป็นสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 โดยให้เป็นสถานศึกษาส่วนกลาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างกว้างขวางแก่ทุกกลุ่มชนเพื่อผลิตกำลังคน สำหรับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และการให้บริการฝึกอบรมระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไป ประเภทวิชาทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งกรมอาชีวศึกษาที่ 3480 / 2538 ลงวันที่  30  พฤศจิกายน   2538  แต่งตั้งให้ นายราชัน  บรรลุศิลป์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  ทำหน้าที่ผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยฯ  นายชัยพร  รัตนแสง อาจารย์  2  วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ประสานงาน และดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

Highlights info row image  กม.ที่ 40 ถ.อุบล-ตระการ เลขที่ 11 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  34130

Highlights info row image  โทรศัพท์  0-45427532  โทรสาร 0-45427531

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png  satabantkc@hotmail.com

Highlights info row image  http://www.tkc.ac.th

  tkc.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

การประการจัดตั้ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2540
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับประเภทเภทวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งของประเทศอันจะเป็นการเสริมสร้างละพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายของรัฐบาล
วิสัยทัศน์ (vision)
“มุ่งมั่นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยประสานประโยชน์การใช้ทรัพยากรร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลิตนักศึกษา ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาชีวศึกษา”
ปรัชญาวิทยาลัย
ล้ำเลิศทักษะ คุณธรรมจริยะ เปี่ยมพลปัญญา มุ่งพัฒนาชาติ
คำขวัญวิทยาลัย
ศูนย์อาชีพเมืองวาริน ถิ่นธรรมหลวงปู่ชา เป็นเลิศอาชีวศึกษา พัฒนาสังคม
สีประจำวิทยาลัย
เหลือง – กรมท่า
ต้นไม้สัญลักษณ์ของวิทยาลัย
ต้นพะยอม

Highlights info row image  เลขที่ 187 หมู่ 7 บ้านก่อ ถ.กันทรลักษณ์ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

Highlights info row image  โทรศัพท์  0-45267124

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png   Ubonratchatani07@vec.go.th

Highlights info row image  http://www.wrcice.ac.th

  @NganPrachasamphanthWithyalayKarXachiphWarincharab

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

พันธกิจ 2559-2561 (Mission 2016-2018)
1. จัดการศึกษาอาชีวศึกษา และบริการวิชาชีพได้มาตรฐาน
โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จัดการอาชีวศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
4. พัฒนาการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม

อัตลักษณ์ (Identity)
“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”

Highlights info row image  เลขที่ 117 หมู่ 7 ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-252806 โทรสาร : 045-252807

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png   agri.ubon@gmail.com

Highlights info row image   www.uboncat.ac.th/

  @uboncatfc

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

             วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เดิมชื่อ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมอาชีวศึกษา (ปัจจุบันคือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2540 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 9 ปี เป็น 12 ปี และเพื่อกระจาย สถานศึกษาด้านวิชาชีพสู่พื้นที่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด ปี พ.ศ. 2541-2542 อาคารอ านวยการ อาคารเรียนชั่วคราว อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว อาคารอำนวยการ ขนาด 3 ชั้น อาคารเรียนถาวร ขนาด 4 ชั้นและอาคารโรงฝึกงานถาวร ขนาด 4 ชั้นและอาคารประกอบอื่นๆ ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงเปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ ปี  พ.ศ. 2543 วิทยาลัยได้รับการประกาศเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แห่งที่ 2 เป็น วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินให้ความอนุเคราะห์บริจาคที่ดินเพื่อเป็นของวิทยาลัย จำนวน 72 ไร่ เริ่มจัดระบบการบริหารจัดการโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)การบริหารเชิงระบบ และการบริหารโดยเน้นวัตถุประสงค์ (Management by Objective) ภายใต้ข้อจ ากัดด้านงบประมาณสนับสนุน แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือทั้งครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอนและเร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรจนสำเร็จเป็นรูปธรรมได้รับเกียรติบัตรยกย่องจากหน่วยงาน ระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน และวิทยาลัยได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาดีเด่น กรมอาชีวศึกษา เป็นต้น

             พ.ศ. 2544-2547 วิทยาลัยสนองนโยบายของกรมอาชีวศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้น จึงเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบทวิภาคีครบทุก สาขาวิชา และได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะที่ 1 (ปี 2544-2547)โดยการมีส่วนร่วมของ บุคลากรทุกฝ่ายจนแล้วเสร็จ มีเป้าหมายให้วิทยาลัยเจริญเติบโตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ มุ่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

             พ.ศ. 2548-2551 วิทยาลัยได้นำข้อมูลพื้นฐานที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ.รอบที่ 1 และนำข้อมูลจากสภาพจริงของชุมชน สถานประกอบการมาปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถานศึกษา ระยะที่ 2 (2548-2551) จนแล้วเสร็จ มีเป้าหมายให้วิทยาลัยเจริญเติบโตทั้งด้าน ปริมาณและคุณภาพมุ่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบูรณาการใช้ให้เกิดประโยชน์ บริการวิชาชีพสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง หลากหลายรูปแบบ มุ่งพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานทั้งด้านด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะด้านวิชาชีพจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป

             พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ถือเป็นห้วงปีแห่งคุณภาพทั้งด้านการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา วิทยาลัยได้รับรางวัลต่างๆมากมาย อาทิเช่น สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2551 และ 2555 นักเรียนรางวัลพระราชทานทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีระดับชาติรางวัลชนะเลิศงานวิจัยระดับชาติ รางวัลเยาวชน ดีเด่นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นต้น ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ประมาณ 2,500 คน

Highlights info row image  เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

Highlights info row image  โทรศัพท์  045–429050

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png  dtec@dtec.ac.th

Highlights info row image  http://www.dtec.ac.th/

  @ประชาสัมพันธ์-วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ปรัชญา
ความรู้ดี ฝีมือเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

อัตลักษณ์
ทักษะดี มีจิตอาสา

เอกลักษณ์
บริการดี มีคุณธรรม นำสู่ชุมชน

Highlights info row image  เลขที่ 5  ถ.เเจ้งสนิท  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045 255047 , 045240577  โทรสาร : 045240576

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png  utcubon@hotmail.com

Highlights info row image  www.utc.ac.th/

  @utcfanpage

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

 

Highlights info row image  เลขที่ 188 ม.4 ต.กุดชมภู อ.เมืองพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-441633

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png   admin@pmtc.ac.th

Highlights info row image  www.pmtc.ac.th/web2012/

  @วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้ได้คุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษา ด้วยนวัตกรรมและมีคุณธรรม ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพที่หลากหลายตามความต้องการของตลาดแรงงาน
2.จัดการเรียนรู้ฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
3.สร้างนวัตกรรมก้าวทันเทคโนโลยีสู่ประชาคมอาเซียน
4.บริหารจัดการโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Highlights info row image  เลขที่ 35 ถนนจงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-244754 โทรสาร : 045-244755

Highlights info row image   http://www.sarapadchangubon.ac.th/

  @prsarapudchang

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

Highlights info row image  เลขที่ 410 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-254654 โทรสาร : 045-245294

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png  uvc_internet@hotmail.com

Highlights info row image  www.uvc.ac.th

  @uvcfan

Share this post