ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดยโสธร)

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดยโสธร)

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคยโสธร

             วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2516 บนเนื้อที่ 175 ไร่ 3 งาน 149 ตารางวา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเทคนิคยโสธร” ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 41 ล้านบาท โดยมีนายเสริญ หรุ่นรักวิทย์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเทคนิคยโสธร เป็นคนแรก

ปรัชญาวิทยาลัย

“มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พลานามัยสมบูรณ์”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นศูนย์กลางพัฒนาคนด้านอาชีวศึกษายุคใหม่”
“Center of Human Development in Modern Vocational Education”

พันธกิจ (Missions)

 1.  พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา และนำวิชาชีพสู่ชุมชน
  “To develop students’ vocational competence towards community”
 2.  พัฒนาครูให้มีความรู้และประสบการณ์ มีวิทยฐานะสูงขึ้น
  “To develop the teachers’ knowledge and experience to gain promotion ”
 3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่
  “To develop learning resources to keep pace with modern technology”
 4.  บริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้
  “To administrate and manage with participation and verifiable transparency”

อัตลักษณ์ (Identity)

“ทักษะดี มีคุณธรรม”
“Good skills Good moral”

ทักษะดี หมายถึง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ทั้งทักษะทางฝีมือ และทักษะทางปัญญา

มีคุณธรรม หมายถึง เป็นผู้ที่ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุขภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ

เอกลักษณ์ (Unique)

“บริการวิชาชีพ”
“Professional Services”

ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ ตามความต้องการของชุมชน สังคม หน่วยงานอย่างทั่วถึง และให้บริการด้วยจิตอาสา

Highlights info row image  เลขที่ 96 หมู่ 1 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-709106 โทรสาร : 045-709199

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png   ytc@yt.ac.th

Highlights info row image   www.yt.ac.th

  @technicyasothon

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

1. ประวัติของสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความเป็นมาตั้งแต่จัดตั้งจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2520 กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมยโสธร สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยจึงถือเอาวันก่อตั้งครั้งแรก คือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นวันสถาปนาวิทยาลัย

2. ขนาดและที่ตั้ง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร มีพื้นที่ 604 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา ตั้งอยู่บ้าน ปอแดง หมู่ 2 ตำบล บากเรือ อำเภอ มหาชนะชัย จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35130 อยู่ห่างจากอำเภอเมืองยโสธร ประมาณ 35 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ระหว่างอำเภอคำเขื่อนแก้วและอำเภอมหาชนะชัย ตามเส้นทางยโสธร-คำเขื่อนแก้ว-มหาชนะชัย ห่างจากอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอมหาชนะชัย ประมาณ 6 กิโลเมตร

3. ตราประจำสถานศึกษา

ตราของวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยียโสธรเป็นตราที่มีลักษณะเป็นวงกลมที่ 2  ชั้นภายในวงกลมกรอบรอบนอก มีข้อความเขียนว่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแนวโค้งของเส้นวงกลมภายในวงกมลชั้นในเป็นรูปเสมาธรรมจักรและมีตัวอักษรเขียนว่า ทุ.ส. นิ.ม.ซึ่งมาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้า คือ อริยสัจ ๔ แปลว่า  สัจจะของผู้ประเสริฐ  ประกอบด้วย

ทุกข์  (ทุ.)        ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ  ความเป็นทุกข์อันเนื่องมาจากความขัดแย้งภายในตัวเอง
สมุทัย (ส.)        เหตุแห่งความเป็นทุกข์   อันเนื่องด้วยความดิ้นรนทะยานอยาก
นิโรธ  (นิ.)        ความดับทุกข์  ดับตัณหา  ดับความขัดแย้งในตัวเอง  ดับความดิ้นรนทะยานอยาก
มรรค  (ม.)       ทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการดับทุกข์เรียกว่า  อริยมรรค  ๘  ได้แก่ความเห็นชอบกระทำชอบ การเลี้ยงชีพชอบ  พยายามชอบ  จิตชอบ  ระลึกชอบ  เป็นต้น

4. สีประจำสถานศึกษา
สีที่เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  คือ  สีน้ำเงินกับสีแดง

สีน้ำเงิน   หมายถึง  ความหนักแน่น  อดทน  สุขุม  รอบคอบ
สีแดง      หมายถึง  ความเสียสละความกล้าหาญ

สีน้ำเงินกับสีแดง มีความหมายว่า ชาววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรเป็นคนที่มีความกล้าหาญคิดด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ กล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง ด้วยความหนักแน่น อดทน เพื่อช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

5. ต้นไม้ประจำสถานศึกษา
ต้นไม้มงคลประจำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร  คือ  ต้นมะตูม

ปรัชญา

ปริยัติ – เรียนดี
ปฏิบัติ – ทำจริง
ปฏิเวธ – รู้แจ้ง

วิสัยทัศน์

“ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคน และเทคโนโลยีทางการเกษตรครบวงจรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสู่สากล ”

พันธกิจ

 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรอย่างมีส่วนร่วม
 2. พัฒนาการเรียนการสอนให้มีเทคโนโลยี บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
 3. วิจัย พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการเผยแพร่สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
 4. พัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษาให้มีสมรรถนะ ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพสู่สากล
 5. พัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเอกลักษณ์ของชาติโดยบูรณาการร่วมกับชุมชน
 7. บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้

Highlights info row image  หมู่ที่ 2 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-738016 โทรสาร : 045-738017

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png   webmaster@kasetyaso.ac.th

Highlights info row image   www.kasetyaso.ac.th

  @วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เดิมเป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2539 บนเนื้อที่ 214 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนองแปนตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยได้รับการผลักดันจากพ่อค้า ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาจังหวัดยโสธร เขตอำเภอเลิงนกทาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดยโสธร นายอำเภอเลิงนกทา ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ในขณะนั้น ซึ่งมีนายชิงชัย มงคลธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศจัดตั้ง และในเวลาต่อมา ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียน ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2540 โดยนายชิงชัย มงคลธรรม ประธานฝ่ายฆราวาสและพระเทพบัณฑิต หลวงพ่อวัดบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด เจ้าคณะภาค 10 (ธ.) ประธานฝ่ายสงฆ์ตลอดจนพระมหาเถระเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร, นครพนม, อำนาจเจริญ, ยโสธร ทั้งสิ้น 10 รูป ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นสิริมงคล

วิสัยทัศน์ (Vision)

“แหล่งการเรียนรู้ได้มาตรฐาน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี มีจิตบริการชุมชน มุ่งผลตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission).

3.1 การเพิ่มปริมาณผู้เรียนและการขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและทวิภาคี

3.2 พัฒนาหลักสูตรเน้นสมรรถนะอาชีพให้ได้มาตรฐานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและประชาคมอาเซียน

3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

3.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและทักษะด้านการใช้ภาษา เทคโนโลยี สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอน

3.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา

3.7 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนเพื่อความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

“ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรมจริยธรรม นำประโยชน์สู่สังคม”

อัตลักษณ์นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

“จิตอาสา สัมมาคารวะ ทักษะวิชาชีพ ”

ความหมายตามอัตลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษาดังนี้

จิตอาสา หมายถึง อาสาปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ

สัมมาคารวะ หมายถึง การรู้จักยิ้ม ไหว้ ทักทาย

ทักษะวิชาชีพ หมายถึง มีทักษะวิชาชีพตรงสาขาวิชา

เอกลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

“การบริการวิชาชีพ”

เป้าหมาย

 1. ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สถานศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. จัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้อย่างเท่าเทียมกัน
 3. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
 4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ
 5. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานสู่ความเป็นสากล
 6. ผลิตกำลังคนการอาชีวศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
 7. วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา ให้ก้าวทันต่อ เทคโนโลยีสู่มาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. ปฏิรูประบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเชื่อมต่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิต
 2. เสริมสร้างโอกาสการศึกษาวิชาชีพอย่างเสมอภาค
 3. พัฒนาคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษาทุกระดับ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งส่วนกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 5. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ
 7. ผลักดันการบูรณาการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา

Highlights info row image เลขที่ 285 หมู่ที่ 1 ถ.สวาท – หนองแสง ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-781804 , 045-782521 โทรสาร : . 045-781804

Highlights info row image  www.licec.ac.th

  @งานประชาสัมพันธ์-วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาเอกชน (จังหวัดยโสธร)

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยธุรกิจ

Highlights info row image  เลขที่ 93 ม.2 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  35170

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045756855 โทรสาร : 045756855

 

พรเพชรบริหารธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Highlights info row image  เลขที่ 154 หมู่ 5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-586301 โทรสาร : 045-586300

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png   choopawa@hotmail.com

Highlights info row image   http://www.ypt.ac.th/

วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

 1. มุ่งพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยได้มาตรฐาน พัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณธรรมที่
 2. มีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความเป็นมาตรฐานสู่แหล่งงาน
 3. มีทักษะและความชำนาญทางเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้อย่าง
 4. มีประสิทธิภาพประสานความร่วมมือกับชุมชน พัฒนาสังคมอุดมคุณธรรม

ปรัชญา

“การศึกษาพัฒนาชีวิต และสติปัญญา”

 อัตลักษณ์ (Identity)

“เป็นคนดี มีความรู้”

 เอกลักษณ์ (Unique)

“คุณธรรม นำวิชาชีพ”

พันธกิจ (Missions)

 1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและจัดการกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาบุคลากรในองค์กรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
 3. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 5. มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
 6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน
 7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ เกิดทักษะและประสบการณ์มีความเป็นมาตรฐานสู่แห่งงานอาชีพ
 8. ประสานความร่วมมือกับชุมชน พัฒนาสังคมอุดมด้วยคุณภาพสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

Highlights info row image  เลขที่ 297 หมู่9 ถนนชัยกุมาร ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-979808 โทรสาร : 045-979809

Highlights info row image  http://mtech-yaso.ac.th/

  @วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย

วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นเนล

Highlights info row image  เลขที่ 154 หมู่ 5 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  รหัสไปรษณีย์ 35000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-724-490 โทรสาร : 045-724-199

Highlights info row image   www.ypt.ac.th

  @yptun

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์

รัชญา (Philosophy)

ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันอาชีวะที่เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพสู่ตลาดสากล

พันธกิจ (Mission)1. พัฒนาระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 1. 2. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เห็นคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 2. 3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสามารถใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ทุกสาขาวิชา
 3. 4. ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้เพิ่มทักษะ เน้นการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกสถานศึกษา

 อัตลักษณ์

 อาชีวะศึกษาของชุมชน มาตรฐานสากล มุ่งผลสร้างอาชีพ

Highlights info row image  บ้านสองคร 192 หมู่ 5 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-789-337 โทรสาร : 045-789-337

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png  win_din_1@hotmail.com

Highlights info row image  www.sripipat.ac.th

  @SripipatLover

 

Share this post