ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดศรีสะเกษ)

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดศรีสะเกษ)

ภาครัฐ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรอบสวยๆ png

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

วิสัยทัศน์
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

ปรัชญาการจัดการศึกษา
1. เกียรติภูมิ
2. คุณภาพ
3. คุณธรรม

พันธกิจ
1. จำกัดและพัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
3. บริหารจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
4. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษาด้านความรู้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และวิทยฐานะ
5. ทำข้อตกลงกับสถาบันที่จัดการศึกษาของต่างประเทศเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

Highlights info row image  เลขที่ 319 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ 33000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-631369 โทรสาร : 045-612698

Highlights info row image   http://www.sisat.ac.th

  @sisatlive

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ  เป็นองค์กรในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรบวิชาชีพให้ประชาชนอย่างทั่วถึงตลอดชีวิต  มีคุณภาพได้มาตรฐานและจัดการองค์ความรู้ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและอาชีพอิสระ

พันธกิจ

 1. การจัดหลักสูตรและการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลาดแรงงาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 1. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. การบริหารสังคมบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. การวิจัยและพัฒนา
 4. การสร้างความเป็นหุ้นส่วน

ปรัชญา
ความรู้เป็นเลิศ          ประเสริฐจริยา
มีพลาสมบูรณ์          เพิ่มพูนหัตถกรรม

คติพจน์
“ความรู้ คู่คุณธรรม นำวิชาชีพ”

อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
มีจิตบริการ       คือ มีจิตอาสาช่วยเหลืองานองค์กร   สังคม และประเทศชาติ
เชี่ยวชาญทักษะ คือ เป็นผู้มีทักษะทางด้านวิชาชีพทุกสาขาวิชา ปฏิบัติได้จริง มีผลงานเป็นที่ยอมรับ

เอกลักษณ์
“สร้างสรรค์งานฟาร์ม สู่สากล”
สร้างสรรค์งานฟาร์ม คือ การคิดสร้างหรือผลิตแหล่งเรียนรู้ในอาชีพสาขางานต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เกษตรกรและชุมชน
สู่สากล  คือ สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ

Highlights info row image  เลขที่  91 หมู่  8 ต.หนองครก อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ 33000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-612934 โทรสาร : 045-613438

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png   sskcat@sskcat.ac.th   

Highlights info row image   http://www.sskcat.ac.th/

  @วิทยาลัยเกษตร และ เทคโนโลยีศรีสะเกษ

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา (Philosophy)
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ

อัตลักษณ์
“ทักษะดี  มีวินัย ใจอาสา”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วิทยาลัย  หัวใจวิชาชีพ

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนระดับ ปวช.,ปวส. และระยะสั้นอย่างมีคุณภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรสื่อการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาครูบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อื่นๆ
6. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย
7. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
8. บริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. บูรณาการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับนโยบายต่างๆ

Highlights info row image  เลขที่  65  ถ.เทพา   ต.เมืองเหนือ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-611899 โทรสาร : 045-611899

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png   bear_2536@hotmail.com  

Highlights info row image   http://www.sipotec.ac.th/

   @sipotecsskpc

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

วิสัยทัศน์ (Vision)
ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้มีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะวิชาชีพให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของสถานประกอบการชุมชน สังคม และประเทศชาติ

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้และมุ่งเน้นคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ปรัชญา (Philosophy)
ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำวิชาชีพ

อัตลักษณ์
“ทักษะดี  มีคุณธรรม”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ทักษะดี มีบริการชุมชนและสังคม

หลักปรัชญา
พัฒนาฝีมือ ยึดถือวินัย ร่วมใจสามัคคี
มีคุณธรรม นำวิชาการ

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมมีชื่อว่า “ศูนย์ฝึกวิชาชีพศรีสะเกษ” ศูนย์ฝึกวิชาชีพศรีสะเกษ จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพเป็นโครงการเงินยืมเพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2524-2525)
ซึ่งดำเนินการโดย กรมอาชีวศึกษา (เดิม) กระทรวงศึกษาธิการ โดยที่โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพนี้ จัดเป็นโครงการทดลอง (Pilot Project) เพื่อให้การบริการสอนวิชาชีพตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 อันเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้การศึกษาที่เป็นพื้นฐานตลอดจนประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ ได้อย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นให้บริการสอนวิชาชีพแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง ส่วนที่เป็นของรัฐบาลและภาคเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ

Highlights info row image เลขที่ 358 หมู่ 8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-611991

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png    webmaster@sicc.ac.th

Highlights info row image   http://www.sicc.ac.th

  @วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นการสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไข เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ภายใต้ภารกิจและยุทธศาสตร์สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษา ในด้านปริมาณ คุณภาพการบริการสังคม และสร้างผู้ประกอบการภายใต้การบริหารจัดการตามบทมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาและภารกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์กำหนดไว้ในระยะกลาง ตลอดจนกำหนดทิศทางการพัฒนาที่นำเสนอให้แจ่มชัด จึงสรุปศักยภาพของสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำเทคโนโลยีของชุมชน ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพให้ได้มาตรฐาน สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลไกอาชีวศึกษา

ปรัชญา
การศึกษาดี มีฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำสังคม
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ดำเนินการเรียนการสอน ภายใต้ปรัชญา
การศึกษาดีดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนวิชาชีพในระดับสูงขึ้นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
มีฝีมือดำเนินการฝึกทักษะให้ผู้ผ่านการเรียนมีฝีมือ ประกอบอาชีพได้อย่างภาคภูมิ
ยึดถือคุณธรรมดำเนินการสอดแทรกการเรียน การสอน คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของสังคม
นำสังคมดำเนินการให้ผู้เรียน เมื่อจบการศึกษา เป็นคนมีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิ และเป็นผู้ที่จะนำสังคมไปสู่การพัฒนาต่อไป

พันธกิจ

 1. พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่สนองตอบต่อความต้องการ ของผู้เรียน และชุมชน
 2. ร่วมกับชุมชนจัดการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นที่หลากหลาย
 3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนด้วยกลไกอาชีวศึกษา
 4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีประสบการณ์จริง ได้คุณภาพ มาตรฐานเพื่อออกสู่ตลาดแรงงาน และ เป็นผู้ประกอบการได้
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมอันพึงประสงค์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์
 กิจกรรมดี มีจิตอาสา ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี


เอกลักษณ์
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม

Highlights info row image  เลขที่ 153 หมู่ 8 ถ.ขุนหาญ-สำโรงเกียรติ   ต.สิ  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-826363 โทรสาร : 045-826363

Highlights info row image   http://www.khicec.ac.th/

  @khicec.co.th

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

เอกลักษณ์
บริการชุมชน

อัตลักษณ์
ทักษะดี  มีสัมมาคารวะ

ปรัชญา
รู้จริง ทำได้ นิสัยดี

คำขวัญ
มีวินัย ใจบริการ ชำนาญวิชาชีพ

วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาของชุมชนท้องถิ่นด้านอาชีวศึกษาในระดับฝีมือและเทคนิคที่ได้มาตรฐาน

พันธกิจ

 1. จัดการอาชีวศึกษาในระบบ และทวิภาคีที่มีมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับสถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในสังคม
 2. พัฒนาลักษณะนิสัยผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการเป็นผู้ประกอบการ
 3. บริการวิชาชีพสู่ชุมชน โดยใช้วิชาชีพบริการชุมชน และสอนวิชาชีพแก่ชุมชน
 4. วิจัย และสร้างนวัตกรรม เกี่ยวกับการเรียน การสอนอาชีวศึกษา และการประกอบอาชีพ ถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
 5. การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

Highlights info row image  เลขที่ 70 หมู่ 6 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-651641  โทรสาร 045-651641

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png  krtc045651641@gmail.com

Highlights info row image   http://www.krtc.ac.th/

  @krtc.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราศีไศล

สีสัญลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล (ส้ม-ขาว)
ส้ม หมายถึง ความมุ่งมั่น ความอดทน ขยันหมั่นเพียร
ขาว หมายถึง ความมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี
ส้ม + ขาว มีความหมายว่า ชาววิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศลทุกคน ต้องมีความขยันหมั่นเพียร อดทน พัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Highlights info row image  หมู่ที่ 3 ถ.ราษีไศล – มหาชนะชัย ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ  33160

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-682424 โทรสาร : 045-682424

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png   ictrstech@gmail.com

Highlights info row image   www.rstech.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์

Highlights info row image  เลขที่ 119 หมู่ 6 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-826223 , 045-826224 โทรสาร : 045-37411

Highlights info row image   http://www.khice.ac.th/

  @khice2017

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

K- Knowledge ความรอบรู้
T- Technical ความเชี่ยวชาญ
C- Creative ความคิดสร้างสรรค์

KTC เป็นสถานศึกษาที่มุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

วิสัยทัศน์
มุ่งจัดการศึกษาวิชาชีพสู่ชุมชน ผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐานการอาชีวศึกษา พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี ก้าวสู่ภาคีประชาคมอาเซียน ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านวิชาการที่หลากหลาย
2. จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
3. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี
4. บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชนในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ฝีมือดี มีคุณธรรม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
ผู้นำบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ปรัชญา
ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม

สีประจำวิทยาลัย
สีแสด-น้ำเงิน

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย คือดอกทองกวาว

Highlights info row image  เลขที่ 82 หมู่ 1 ถ.กันทรลักษ์ กันทรารมย์ ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

Highlights info row image  โทรศัพท์ :  045-811053 โทรสาร : 045-811053

Highlights info row image    http://www.ktl.ac.th/

  @ktc.co.th

 

เอกชน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กรอบสวยๆ png

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ (Technology Sisaket College)

ปรัชญา

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ คือ
“สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต”

“(BULDING A FUTURE OF EXCELLENCE)”

หมายถึง การสร้างความเป็นเลิศในทุกด้าน เช่น ในด้านความเป็นอัจฉริยะ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักตั้งคาถาม และรู้จักค้นหาคาตอบด้วยตนเอง มีความเป็นเลิศในด้านทักษะในเชิงวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ จะก้าวสู้ความเป็นผู้นาในด้านทักษะในเชิงวิชาชีพโดยเน้นทักษะทางด้านการปฏิบัติทางวิชาการและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สร้างสรรค์ความเจริญต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัย และเสียสระเพื่อส่วนรวม

พันธกิจ
 การดำเนินงานภายใต้ที่กำหนดไว้มีดังต่อไปนี้

1. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2. พัฒนาคุณภาพวิชาการ โดยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง(Child Centered) มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกด้าน
3. พัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร โดยการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรมวิชาชีพ มีสวัสดิการที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมโดยการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกที่จำเป็นจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงามน่าอยู่
5. พัฒนาระบบการบริหารงาน โดยใช้การบริหารระบบแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ ส่งเสริมกิจกรรม ให้โอกาส สร้างคุณธรรม เพิ่มทักษะ พัฒนาคน ”

Highlights info row image สถานที่ :: 1477/11 ถนนวิจิตรนคร ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 3300

Highlights info row image หมายเลขโทรศัพท์ :: 045-613072

Highlights info row image  เว็บไซต์ :www.sskt.ac.th

 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

ปรัชญาของวิทยาลัย

“เรียนรู้ คู่คุณธรรม มีงาน มีเงิน มีอนาคต”

พันธกิจ (MISSON)

1. ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ
2. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต
3.พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความต้องการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6. ส่งเสริมสนับสนุนการทำโครงการ นวัตกรรม สื่อประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัยของครูและผู้เรียนสามารถเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์หรือประกวดแข่งขันเป็นที่ยอมรับของชุมชนและระดับชาติ

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้เกิดทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีตรงตามสาขาวิชาชีพ
2.ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพสอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ
3.ครูและผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา
5.ครูมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวิชาชีพที่สอนและวิชาชีพ
6.บุคลากรมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน
7.สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
8.ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของตลาดแรงแรงงาน
9.ครูและผู้เรียนมีโครงงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
10.ผลงานครูและผู้เรียนด้านโครงงาน  นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์และงานวิจัยมีประโยชน์  เผยแพร่และประกวดแข่งขันเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ

Highlights info row image สถานที่ : 54/1 ม.11 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   33130

Highlights info row image หมายเลขโทรศัพท์ : 045651705  โทรสาร. 045651705

Highlights info row image เว็บไซต์ :https://www.chulamani.ac.th/

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิขาศรีษะอโศก

วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความสามารถในการทำงานตามแนวทางบุญนิยม  และเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ  รักษ์ความเป็นไทย  มีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 ศีลเด่น     พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตั้งแต่ระดับศีล 5 ขั้นพื้นฐาน  และสูงขึ้นตามความสามารถ มีวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย  สามารถปรับตัวอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเหมาะสม และเว้นขาดจากอบายมุขทุกประเภท              ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย

พันธกิจที่ 2  เป็นงาน    จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ และแหล่งเรียนรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน ชุมชนด้วยหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ฝีมือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ผลิตงานวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  อนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการดำรงคุณภาพชีวิตของชุมชน

พันธกิจที่ 3  ชาญวิชา    ผลิตงาน  วิจัย  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน และผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตลักษณ์ของนักศึกษา “พึ่งตน  จนคนอื่นพึ่งได้”

 

Highlights info row image สถานที่ : 270 ตำบลกระแรง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   33110

Highlights info row image หมายเลขโทรศัพท์ : 045810621 โทรสาร. 045810621

Highlights info row image เว็บไซต์ :http://www.ssv-asoka.ac.th/

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิขาศรีษะอโศก

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

ปรัชญา philosophy

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ เป็นสถาบันอาชีวะศึกษา เป็นผู้นำทางด้านบริหารธุรกิจ มุ่งจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และสานสัมพันธ์กับชุมชน

พันธกิจ Mission

1.จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังค่านิยมอันดี

5.ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆๆ ร่วมกับชุมชน

Highlights info row image สถานที่ : 199 ม.4 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   33110

Highlights info row image หมายเลขโทรศัพท์. 045810628 โทรสาร. 045810628

 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

ปรัชญาวิทยาลัย

” วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ ”

วิสัยทัศน์

สร้างโอกาสทางการศึกษา    มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพสู่ชั้นนำ

ก้าวล้ำสู่สากล     มีงานทำทุกคน     บนพื้นฐานวิถีไทย

พันธกิจ

จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) และวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)

ให้กับทุกคนที่เขเ้าเรียนให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิผลตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการการศึกษาของอาชีวศึกษา

 

Highlights info row image สถานที่ : ถนนชัยสวัสดิ์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ   33000

Highlights info row image หมายเลขโทรศัพท์ 045613046 โทรสาร. 045616026

Highlights info row image http://www.skbac.ac.th/

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

 

อาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

ปรัชญา
ไตรสิกขาสร้างคนดี   จุลมณีสร้างสัมมาชีพ

วิสัยทัศน์
อาชีวะวิสุทธิ์   วิถีพุทธสร้างปัญญา   จิตอาสาบริการ  มาตรฐานสิ่งประดิษฐ์
ฝึกคิดสร้างสรรค์  แข่งขันวิชาการ สร้างรากฐานให้ชุมชน  เพียรสร้างตนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์
   วิถีธรรม นำชีวิต

อัตลักษณ์
    รอบรู้ปริยัติ   เชียวชาญปฏิบัติ  ถนัดใช้ปัญญา  จิตอาสาเพื่อชุมชน

หลักการบริหารจัดการวิทยาลัย
สำนักเรียนเป็นบ้าน   ผู้บริหารเป็นหลัก   ครูให้ความรักเอาใจใส่
ใช้ไตรจักรการศึกษา ผู้เรียนเกิดปัญญา  สรรพอาชีวาเป็นเครื่องคุ้มครองตน

สีประจำวิทยาลัย
    ชมพู  ขาว
ชมพู หมายถึง   ความรัก  ความสดใส  ความสวยงาม
ขาว หมายถึง พระพุทธศาสนา   มีความบริสุทธ์  มีปัญญา มีเมตตา  เอื้ออาทร

Highlights info row image สถานที่ : 53/3 หมู่ที่ 5 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ   33130

Highlights info row image หมายเลขโทรศัพท์ 0 4565 1714-5 มือถือ 08 4984 5102, 08 9555 6040

 อาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจกันทรลักษ์

ปรัชญา philosophy

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ เป็นสถาบันอาชีวะศึกษา เป็นผู้นำทางด้านบริหารธุรกิจ มุ่งจัดการเรียนการสอนและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และสานสัมพันธ์กับชุมชน

พันธกิจ Mission

1.จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

2.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังค่านิยมอันดี

5.ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆๆ ร่วมกับชุมชน

 

Highlights info row image สถานที่ : บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   33110

Highlights info row image โทรศัพท์. 045810628 โทรสาร. 045810628

 

เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์

วิสัยทัศน์(Vision)

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์

มุ่งเน้นเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรมประจำใจ พร้อมรับใช้ประชาชน

พันธกิจ(Mission)

พันธกิจที่1 พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามความต้องการตลาดแรงงาน

พันธกิจที่ 2   พัฒนา ส่งเสริม ครู และบุคลากรทางการศึกษา

พันธกิจที่ 3   จัดระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในทุกด้าน

พันธกิจที่ 4   ปรับปรุงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ

พันธกิจที่ 5   พัฒนาส่งเสริม  ครู บุคลากร ผู้เรียน ให้มีสุขภาวะทั้ง 4  มิติ

เป้าหมาย (Goals)

ครูและนักเรียน มีผลงานวิจัย ภาคเรียนละ 1 ชิ้น/ภาคเรียน

ได้รับรางวัลทางวิชาการ ไม่ต่ำกว่าลำดับที่ 3

ครูได้รับการพัฒนาตามตัวบ่งชี้

ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์มีการพิจารณาความดีความชอบตามหลักธรรมาภิบาล

ได้รับสวัสดิการทั่วถึง

บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยี ครู-นักศึกษาทุกคน

ออกบริการให้ความรู้แก่ชุมชน

ผ่านการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ สามารถประกอบอาชีพในประชาคมอาเซียนได้

 

Highlights info row image สถานที่ : 407 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ   33140

Highlights info row image หมายเลขโทรศัพท์ 045-630550

 เบอร์แฟกซ์ : 045-630550

 อีเมล์ : rakthaikhukhan@hotmail.com

 

เทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล

คำขวัญขงโรงเรียน

มุ่งเน้นคุณธรรม  ก้าวล้ำทางการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี

ปรัชญาของโรงเรียน

“ ปัญญาโลกัสมิ   ปัชโชโต   ปัญญา  คือ  แสงสว่างในโลก “

สีประจำโรงเรียน

“ ขาว – แดง ”

 

Highlights info row image 159 หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ   33160

Highlights info row imageหมายเลขโทรศัพท์. 017183209

โทรสาร 029030080 ต่อ 1210

 

อาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย

พันธกิจ (MISSON)

1. ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ

2. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความต้องการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6. ส่งเสริมสนับสนุนการทำโครงการ นวัตกรรม สื่อประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัยของครูและผู้เรียนสามารถเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์หรือประกวดแข่งขันเป็นที่ยอมรับของชุมชนและระดับชาติ

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้เกิดทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีตรงตามสาขาวิชาชีพ

2. ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพสอดคล้องตามความต้องการของสถานประกอบการ

3. ครูและผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและดำรงชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา

5. ครูมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวิชาชีพที่สอนและวิชาชีพ

6. บุคลากรมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับภาระงาน

7. สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมีการประชุมปรึกษาหารือเป็นจำ

8. ชุมชนและสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตรงกับความต้องการของตลาดแรงแรงงาน

9. ครูและผู้เรียนมีโครงงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย

10. ผลงานครูและผู้เรียนด้านโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และงานวิจัยมีประโยชน์ เผยแพร่และประกวดแข่งขันเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ

 

Highlights info row image 48 ถนนศรีอุทุมพร ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ   33120

Highlights info row image โทรศัพท์. 09-5827802

 

Share this post