ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดอำนาจเจริญ)

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดอำนาจเจริญ)

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดอำนาจเจริญ)

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ปรัชญา (Philosophy)
ทักษะดี กีฬาเด่น เน้นจริยธรรม นำสู่อาชีพ

วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จัดการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
ก้าวทันเทคโนโลยี สอกคล้องกับตลาดแรงงาน ได้มาตรฐานสู่สากล

พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. พัฒนาความรู้และประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี
3. พัฒนาการสื่อสารด้านภาษา
4. สร้างมาตรฐานสถานศึกษาสู่สากล

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน
พันธกิจที่ 1 : สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ

เป้าประสงค์ : ชาวอำนาจเจริญได้เรียนวิชาชีพตามที่ต้องการในทุกระดับการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสาตร์ : ผู้เรียนอยากเรียนอะไรต้องได้เรียน
กลยุทธที่ 1 : จัดการศึกษาวิชาชีพให้หลากหลายและต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญา
กลยุทธที่ 2 : สร้างค่านิยมการศึกษาวิชาชีพ

พันธกิจที่ 2 : จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนและสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ : บริหารและจัดการมุ่งเน้นคุณภาพ

กลยุทธที่ 3 : เสริมสร้างสุขภาพดีมีคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธที่ 4 : ประกันคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาตามมาตรฐาน
กลยุทธที่ 5 : นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้จัดการเรียนการสอนและการบริหาร
กลยุทธที่ 6 : วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ

พันธกิจที่ 3 : พัฒนาสังคม ชุมชน
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ประเด็นยุทธศาสาตร์ : อาชีวศึกษาพัฒนา

กลยุทธที่ 7 : อาชีวศึกษาสู่สังคมชุมชน
กลยุทธที่ 8 : อาชีวศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 4 : สร้างผู้ประกอบการใหม่
เป้าประสงค์ : สร้างความสามารถในเชิงธุรกิจให้กับผู้เรียนวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การอาชีวศึกษาเพื่อการมีงานทำ
กลยุทธที่ 9 : สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
พันธกิจที่ 5 : สนองการปฏิรูประบบราชการ

เป้าประสงค์ : ปรับปรุงระบบปฏิบัติราชการของวิทยาลัยให้สนองต่อการปฏิรูประบบราชการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การปฏิรูประบบบริหารอาชีวศึกษา
กลยุทธที่ 10 : สร้างมิติใหม่ของการปฏิรูปการจัดการอาชีวศึกษา

Highlights info row image  เลขที่ 135 หมู่ที่ 9 บ.โสกโดน ต.นาผือ ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-541234 , 045-541234 โทรสาร : 045-541234

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png  surumpa-vec@hotmail.com

Highlights info row image  http://www.ant.ac.th

  @www.ant.ac.th

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน โดยสังเขป
วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 บนพื้นที่ 96 ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านโคกเลาะ ถนนหัวตะพาน-บ้านขมิ้น ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับบทบาทของสถานศึกษา และรองรับพระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 เป็นวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

วิสัยทัศน์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม ระดับประเทศและภูมิภาค

พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2. ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพ
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ

Highlights info row image  เลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ถ.หัวตะพาน – บ้านขมิ้น ต.หนองแก้ว  อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045-549004 โทรสาร : 045-549001

Highlights info row image  www.huataphan.org

  @วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน-จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาเอกชน (จังหวัดอำนาจเจริญ)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ

 รัชญา (Philosophy)
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพและสังคม “ทักษะเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ล้ำเลิศความรู้  มุ่งสู่สังคม”

วิสัยทัศน์ (Vision)
คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน พัฒนาคนสู่แหล่งงานอาชีพ

พัฒนาหลักสูตรสู่ปริญญา   พัฒนาสังคมอุดมด้วยคุณธรรม

พันธกิจ (Mission)
พัฒนาคุณภาพ   พัฒนาคุณธรรม

นำสู่อาชีพและแหล่งงาน  ประสานสังคม

 อัตลักษณ์ “ผู้เรียนมีทักษะความรู้ พัฒนาสังคม”

1) ผู้เรียนมีทักษะความชำนาญในสาขางานที่ทำเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ

2) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

3) ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้และทักษะที่หลากหลาย มาใช้ในการประกอบอาชีพได้

4) ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพ  รวดเร็ว  เรียบร้อย  ถูกต้องเป็น ประโยชน์ต่อสังคม

Highlights info row image  เลขที่ 199  หมู่ที่ 20 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045 – 452434  โทรสาร : 045 – 452436

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png  atechamnat2543@gmail.com

Highlights info row image  www.atech.ac.th/

  @WithyalayThekhnoloyiXanacceriy

วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ

Highlights info row image  เลขที่ 141/1 หมู่ที่ 9 ถนนอรุณประเสริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

Highlights info row image  โทรศัพท์  :  045511555 โทรสาร  :  045271020

Highlights info row image  www.polytech.ac.th/

  @polytechamnatcharoen

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

Highlights info row image  เลขที่ 93 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 045517031 โทรสาร : 045517031

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png  evc.amnat2556@gmail.com

Highlights info row image  www.evc.ac.th

  @evcekawan

 

Share this post