ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดบุรีรัมย์)

ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา (จังหวัดบุรีรัมย์)

จังหวัดบุรีรัมย์

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

Highlights info row image  เลขที่ 322 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 31000

Highlights info row image  โทรศัพท์  0-44601597

Highlights info row image  http://www.btec.ac.th

  @BTEC.BURIRAM

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

             จังหวัดบุรีรัมย์เป็น 1 ใน 18 จังหวัดของประเทศไทยที่ได้รับการพิจารณา จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคแห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2539 กระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์โคกดินแดง จำนวน 200 ไร่ เพื่อก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 โดยมีนายวาทีชีวภาคย์โสภณ เป็นผู้ลงสำรวจพื้นที่เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2541เปิดทำการสอนนักเรียน นักศึกษารุ่นแรกแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2541 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายชวนหลีกภัย ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2543 เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 เป็น วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง นายวาทีชีวภาคย์โสภณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคคูเมืองตั้งแต่จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2540 จนถึง พ.ศ.2550 เป็นระยะเวลา10 ปี และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2550 มีคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ท่าน ดร.ชมพูนุชบัวบังศร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองและเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ว่าที่พันตรี วานิชสมชาติได้เข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554

ปรัชญา
มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาฝีมือ ยึดถือคุณธรรม

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองเป็นสถานศึกษาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพและชุมชน

พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านอาชีพ
เป็นไปตามมาตรฐานอาชีวศึกษา
3. ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานและ
ภาคอุตสาหกรรม
4. วิจัย ค้นคว้า สร้างนวัตกรรมทางด้านอาชีพที่สนองต่อชุมชนและสังคม
5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของสถานศึกษาสู่ชุมชน
6. ส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษ
มีวินัย มีใจบริการ เด่นงานฝีมือ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
จิตบริการ

Highlights info row image  เลขที่ 299 หมู่ 10 ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190

Highlights info row image  โทรศัพท์  0-44699255

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png  kutc2558@gmail.com

Highlights info row image  http://www.kutc.ac.th

  @ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ประวัติการจัดตั้ง ที่ตั้ง เนื้อที่
             วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2473 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ห่างจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าประมาณ 1 กิโลเมตร ติดกับวงเวียนอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่ 1) ที่ตั้ง เลขที่ 67 หมู่ 1 ถนนสายบุรีรัมย์ – ประโคนชัย เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 350 ไร่ มีไร่ฝึกนักศึกษา 871 ไร่เศษ ตั้งอยู่ที่บ้านสามศิลา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง ซึ่งอยู่ห่างจากวิทยาลัยประมาณ 40 กิโลเมตร

Highlights info row image  เลขที่ 67 หมู่ 1 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 0-44611159 โทรสาร : 044-611899

Highlights info row image   http://www.bcat.ac.th

  @kasetburiram

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นในการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม

ปรัชญาการจัดการศึกษา
“ฝีมือดี มีคุณธรรม ทำงานเป็น เน้นคุฯภาพ”

พันธกิจ
1. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชน และสังคม
4. บริหารการจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์
จิตอาสา”

สถานที่ตั้ง
สถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์เดิมเป็นโรงเรียนการช่างสตรี ต่อมาได้ยุบไปรวมกับวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์และย้ายไปทำการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ในปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมอาชีวศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสารพัดช่างบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2527 ได้รับการสถาปนาเป็น ?วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์? เมื่อวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2534 ปัจจุบันสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ บนพื้นที่ 6 ไร่ 15 ตารางวา และปี พ.ศ. 2538 ได้รับบริจาคที่ดิน จากนายเสกสรร ธีระวานิช คหบดีของจังหวัดบุรีรัมย์อีก 10 ไร่ ในบริเวณ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมพื้นที่วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ทั้ง 2 แห่ง 16 ไร่ 15 ตารางวา วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรระดับต่าง ๆ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษ
มีวินัย มีใจบริการ เด่นงานฝีมือ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
จิตบริการ

Highlights info row image  เลขที่ 138 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  31000

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 044-612260 โทรสาร : 044-613358

Highlights info row image   http://www.brpoly.ac.th

  @วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

             วิทยาลัยเทคนิคนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2536 โดยมีวัตถุประสงค์ขยายการเปิดสอนวิชาชีพแก่นักเรียนและบุคคล ผู้สนใจทั่วไป ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีนายณรงค์ เลียมไธสง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้งวิทยาลัยฯ และได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น ได้แก่ นายสุนันท์ วาณิชยการ นายกเทศมนตรี นายเลื่อน โสขวัญฟ้า หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอนางรอง นายมุนี อุไรรัมย์ อาจารย์โรงเรียนนางรอง และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) ช่วยดำเนินการจัดหาที่ดินสาธารณะประโยชน์
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่18 พฤษภาคม 2538 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 3 แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาบัญชี และเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น 225 ชั่วโมง และหลักสูตรระยะสั้นหลากหลาย

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง  สถานศึกษาพอเพียง  มุ่งผลิตนักเรียน  นักศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ  ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานวิชาชีพ  สร้างนวัตกรรมใหม่ให้เป็นศูนย์การพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชน

อัตลักษณ์

จิตสาธารณะนำทักษะพัฒนาชุมชน

เอกลักษณ์

สถานศึกษาเพื่อชุมชน

คุณธรรมอัตลักษณ์

ซื้อสัตย์  มัวินัย  สามัคคี

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ
2. เสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะให้กับนักเรียน นักศึกษา ตามมาตรฐานองค์การวิชาชีพ กิจกรรมลูกเสือวิสามัญและกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
3. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
4. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ ในรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
5. จัดตั้งศูนย์การพัฒนาวิชาชีพสู่ชุมชน เพื่อยกระดับการประกอบอาชีพของชุมชน

ปรัชญาวิทยาลัย

ทักษะล้ำ นำเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ค้ำจุนสังคม

Highlights info row image  เลขที่ 1 ถ.บ้านเก่า-แพงพวย อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 044-631556  , 044-632318 โทรสาร : 044-632008

Highlights info row image  www.nricec.ac.th/

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png   nricec@yahoo.com

  @วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ความเป็นมาของวิทยาลัยการอาชีพสตึก

             ตามที่กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นควรให้ขยายการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อสอดคล้องเพียงพอกับความต้องการ ของประชาชน ในชนบท และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ในท้องถิ่นรวมทั้งต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ จึงได้จัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพสตึกขึ้นเพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลน ซึ่งเป็นความต้องการ ของท้องถิ่น รวมทั้งของประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

ประวัติการจัดตั้ง

             เมื่อวันที่  24   เมษายน   2540  นายสมพงษ์  นิยมตรง นายอำเภอสตึก ได้รายงานการขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพสตึกให้จังหวัดบุรีรัมย์ทราบ โดยมีเนื้อที่ประมาณ  170 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์  “หนองบัวเจ้าป่า”  ซึ่งตั้งอยู่  ตำบลนิคม  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ อธิบดีกรมที่ดินได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเรื่องการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ หนองบัวเจ้าป่า  ตำบลนิคม  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  เนื้อที่ประมาณ  170  ไร่  เพื่อใช้จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสตึก

วิทยาลัยการอาชีพสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2540  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการเปิดการสอนวิชาชีพและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานให้แก่นักเรียนและประชาชนในระดับอำเภอ  พื้นที่  170  ไร่ ตั้งอยู่ที่  ถนนบุรีรัมย์-มหาสารคาม ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  31150  ห่างจากอำเภอสตึกประมาณ 3  กิโลเมตร วิทยาลัยการอาชีพสตึกเปิดทำการสอนครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม  2540  ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยการอาชีพสตึก  ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยาลัยชุมชนเครือข่ายของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  โดยเปิดสอนในระดับอนุปริญญา

ปรัชญาของสถานศึกษา

ความรู้ดี     ฝีมือเด่น     เน้นคุณธรรม     ก้าวล้ำเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพสตึกมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศทางวิชาชีพในระดับสากล

ภารกิจของสถานศึกษา

จัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยตระหนักถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

เอกลักษณ์วิทยาลัย
ทักษะอาชีพดี  มีจิตบริการ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ฝีมือเด่น  เน้นคุณธรรม

พันธกิจของสถานศึกษา

1.  สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
2.  จัดการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพกับทุกภาคส่วน
4.  วิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาอาชีพ
5.  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

Highlights info row image  เลขที่ 100 หมู่ที่ 23 ถ. บุรีรัมย์-มหาสารคาม ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 044-680114 , 08-19551489 โทรสาร : 044-680208

Highlights info row image   www.sticc.ac.th

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png   stuksticc@gmail.com

  @sticcsticc

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

Highlights info row image  เลขที่ 145 หมู่ 9  ต.โนนดินแดง  อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 044-606202

Highlights info row image   www.nctm.ac.th

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ e mail png   info@nctm.ac.th

  @วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

วิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

คำขวัญ
ประโคนชัยสร้างนาม ดอกมะขามสร้างค่า เขียวฟ้ าสร้างปัญญาการศึกษาสร้างคน

ปรัชญา
“ฝีมือดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม หนุนนำสังคม”

วิสัยทัศน์
“มุ่งเน้น จัดการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อพัฒนาผู้เรียน สู่ชุมชนท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล”

พันธกิจ
1. จัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานวิชาชีพ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ
3. เป็นศูนย์ให้บริการทางวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริมการจัดทำ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสืบสานประเพณีท้องถิ่น

อัตลักษณ์
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ เป็นที่เชิดชูของสังคม

เอกลักษณ์
บริการวชิาชีพ สู่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นมะขาม ไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ลำต้นแข็งแรงทนต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศเปรียบเสมือน ความมั่นคงของชีวิตจากการศึกษา ดอกมะขาม ดอกสีเหลืองและมีจุดประสีแดง/ม่วงแดงอยู่กลางดอกเปรียบเสมือน การสร้างเยาวชนที่ดีมีคุณภาพ

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย

ได้ก่อตั้งขึ้นมาตามลำดับ ดังต่อไปน้ี
– พ.ศ. 2557 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนประโคนชัย โดยมีการยืมใช้สถานที่ของโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช้หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2556 5 แผนกวิชา คือ
1. แผนกวิชาช่างยนต์
2. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3. แผนกวิชาช่างอิเลคทรอนิกส์
4. แผนกวิชาการบัญชี
5. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– พ.ศ. 2558 ได้ย้ายที่ตั้งมาที่ 199 หมู่ 4 ถนน บุรีรัมย์-ประโคนชัย ทางหลวงหมายเลข 219 ต.บ้านไทร อ. ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31140 โดยจัดการเรียนการสอนที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนประโคนชัย ซ่ึงเป็นตึก 4 ชั้นและปิดการสอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจลงแล้วเปิดสอนแผนกวชิาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาคหกรรมอาหารและโภชนาการ อีก 2 แผนก
– พ.ศ. 2559 กรมอาชีวศึกษาประกาศเปลี่ยนฐานะวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ศูนย์การเรียนประโคนชัย เป็นวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย ในวันที่ 12 มกราคม 2559 และเปิดสอนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แล้วปิดแผนกวิชาคหกรรมอาหารและโภชนาการ โดยส่งนักเรียนแผนกวิชานี้ที่ยังศึกษาอยู่เข้าศึกษาต่อกับ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์แทน

Highlights info row image  เลขที่ 199 ม. 4 ต.บ้าไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

Highlights info row image  โทรศัพท์ : 044-634709 โทรสาร : 044634708

Highlights info row image   http://www.pkicec.ac.th

  @PK.ICEC

Share this post